منابع آموزشی QGIS

In addition to these tutorials, I also create and maintain hundreds of hours of free learning resources that includes free courses, videos and articles. Click on the link below to see my structured learning guide to access all the content.

Learning Plan for QGIS ↗

جامعه QGIS که اسناد و منابع خوبی ایجاد کرده است که می توان از آنها برای یادگیری نرم افزار و همچنین تکنیک های GIS استفاده کرد. در اینجا چند منبع خارجی انتخاب شده است.

مستندات رسمی

Online Resources

کتب

Blogs

YouTube Channels

دوره های آنلاین رایگان


If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)