Παρεμβάλλοντας τα σημεία δεδομένων

Προειδοποίηση

This tutorial is now obsolete. A new and updated version is available at Interpolating Point Data (QGIS3)

Η παρεμβολή είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη GIS τεχνική για να δημιουργήσεις συνεχόμενη επιφάνεια από διακριτά σημεία. Πολλά φαινόμενα του πραγματικού κόσμου είναι συνεχόμενα – οι ανυψώσεις, το έδαφος, η θερμοκρασία κτλ. Εάν θελήσουμε να μοντελοποιήσουμε αυτές τις επιφάνειες για ανάλυση, είναι απίθανο να πάρουμε μετρήσεις από ολόκληρη την επιφάνεια. Συνεπώς, το πεδίο των μετρήσεων επιλέγεται από ποικίλα σημεία κατά μήκος της επιφάνειας και οι ενδιάμεσες τιμές συμπεραίνονται από μια διαδικασία που ονομάζεται “παρεμβολή”. Στο QGIS, η παρεμβολή κατορθώνεται χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο “interpolation plugin”

Επισκόπηση του έργου

Θα πάρουμε μετρήσεις του βάθους πεδίου για μια λίμνη Arlington στο Τέξας και θα δημιουργήσουμε μια ανύψωση ανάγλυφου χάρτης και τα περιγράμματα από τις μετρήσεις αυτές.

Άλλες δεξιότητες που θα μάθετε

 • Δημιουργία περιγραμμάτων από σημειακά δεδομένα.

 • Εφαρμογή μάσκας σε τιμές χωρίς δεδομένα από ένα στρώμα ράστερ.

 • Προσθήκη ετικετών σε ένα διανυσματικό στρώμα

Πάρτε τα δεδομένα

Texas Water Development Board provides the shapefiles for completed lake surveys.

Κατεβάστε τα 2007-12 αρχεία σχεδίων για μια έρευνα για τη λίμνη Arlington <http://www.twdb.texas.gov/hydro_survey/Arlington/2007-12/Shapefiles.zip> _.

Για ευκολία, μπορείτε να μεταφορτώσετε απευθείας ένα αντίγραφο και από τις δύο δέσμες στοιχείων από τις παρακάτω συνδέσεις.

Shapefiles.zip

Πηγές δεδομένων: [TWDB] _

Διαδικασία

 1. Ανοίξτε το QGIS. Μετάβαση σε: menuselection: Layer -> Layer Προσθήκη -> Προσθήκη Vector Layer..

../_images/1182.png
 1. Αναζητήστε το `` αρχείο Shapefiles.zip`` και επιλέξτε το. Κάντε κλικ στο: guilabel: Άνοιγμα.

../_images/2148.png
 1. Στο: guilabel: Επιλέξτε στρώματα για να προσθέσετε …, κρατήστε πατημένο το: kbd: κουμπί Shift και επιλέξτε` Arlington_Soundings_2007_stpl83.shp` και` Boundary2004_550_stpl83.shp` στρώματα. Κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

../_images/385.png
 1. Θα δείτε τα 2 στρώματα φορτωμένα στο QGIS. Το `` στρώμα Boundary2004_550_stpl83`` αντιπροσωπεύει το όριο της λίμνης. Ξε-επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στον πίνακα περιεχομένων.

../_images/453.png
 1. Αυτό θα εμφανίσει τα δεδομένα από το δεύτερο στρώμα `` Arlington_Soundings_2007_stpl83``. Αν και τα δεδομένα μοιάζουν με γραμμές, είναι μια σειρά από σημεία που βρίσκονται πολύ κοντά.

../_images/550.png
 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο : guilabel: Μεγέθυνση και επιλέξτε ένα μικρό χώρο στην οθόνη. Καθώς κάνετε ζουμ πιο κοντά, θα δείτε τα σημεία. Κάθε σημείο παριστά μια ανάγνωση που λαμβάνεται από ένα * Βυθόμετρο * στη θέση που έχει καταγραφεί από τον εξοπλισμό * DGPS * .

../_images/648.png
 1. Επιλέξτε το εργαλείο: guilabel: Αναγνώριση και κάντε κλικ σε ένα σημείο. Θα δείτε το πίνακα : guilabel: Προσδιορισμό αποτελεσμάτων να εμφανίζονται στα αριστερά με την τιμή του χαρακτηριστικού του σημείου. Στην περίπτωση αυτή, το χαρακτηριστικό γνώρισμα `` υψόμετρο`` περιλαμβάνει το βάθος της λίμνης στη τοποθεσία. Καθώς το καθήκον μας είναι να δημιουργήσουμε ένα προφίλ βάθους και ένα περιγράμματα ανύψωση, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά ως τιμές εισόδου για την παρεμβολή.

../_images/747.png
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το plugin`` Παρεμβολή `` ενεργοποιημένο. Δείτε: doc: using_plugins για το πώς να ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα. Μόλις ενεργοποιηθεί, μεταβείτε στη διεύθυνση: menuselection: Raster -> Παρεμβολή -> Interpolation.

../_images/846.png
 1. Στο διάλογο : guilabel: Interpolation, επιλέξτε` Arlington_Soundings_2007_stpl83` ως: guilabel:` διανυσματικό στρώμα` στο πίνακα: guilabel: εισόδου». Επιλέξτε ` ELEVATION`` ως: guilabel: «Χαρακτηριστικό Παρεμβολής`. Κάντε κλικ στο: guilabel: Προσθήκη. Αλλάξτε το: guilabel: Cellsize x και: guilabel:»Cellsize Υ» σε ` 5``. Αυτή η τιμή είναι το μέγεθος του κάθε εικονοστοιχείου στο πλέγμα εξόδου. Μίας και τα δεδομένα πηγής μας είναι μία προβλεπόμενη CRS με ** Πόδια-ΗΠΑ ** ως μονάδες, ανάλογα με την επιλογή μας, το μέγεθος του πλέγματος θα είναι ** 5 ** πόδια. Κάντε κλικ στο: guilabel: `` … κουμπί δίπλα στην: guilabel: file εξόδου και ονομάστε το αρχείο εξόδου ως` elevation_tin.tif`. Κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

Σημείωση

Τα αποτελέσματα Παρεμβολής μπορεί να διαφέρουν σημαντικά με βάση τη μέθοδο και τις παραμέτρους που θα επιλέξετε. H παρεμβολή του QGIS υποστηρίζει **Triagulated Irregular Network (TIN)* and *Inverse Distance Weighting (IDW) μεθόδους για την παρεμβολή. Η Μέθοδος TIN χρησιμοποιείται συνήθως για υψομετρικά δεδομένα, ενώ η μέθοδος IDW χρησιμοποιείται για την παρεμβολή άλλων τύπων δεδομένων, όπως τα ορυκτά , οι πληθυσμοί κ.λ.π. Δείτε το Ανάλυση Χωρικής ενότητα της τεκμηρίωσης του QGIS για περισσότερες λεπτομέρειες.

../_images/946.png
 1. Θα δείτε αργότερα το νέο `` elevation_tin`` τοποθετημένο στο QGIS. Κάντε δεξί κλικ στο στρώμα και επιλέξτε: guilabel: Ζουμ σε επίπεδο.

../_images/1053.png
 1. Τώρα θα δείτε την πλήρη έκταση της επιφάνειας που δημιουργείται. H Παρεμβολή δεν δίνει ακριβή αποτελέσματα έξω από την περιοχή συλλογής. Ας συνδέσουμε την επιφάνεια που προκύπτει με το όριο της λίμνης. Μετάβαση σε: menuselection: Raster -> Εξαγωγή -> Clipper.

../_images/1183.png
 1. Ονομάστε το: guilabel: file εξόδου ως` elevation_tin_clipped.tif`. Επιλέξτε το: guilabel: Cliiped mode ως: guilabel:` Μάσκα στρώματος`. Επιλέξτε `` Boundary2004_550_stpl83`` ως: guilabel: Μάσκα στρώματος`. Κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

../_images/1255.png
 1. Ένα νέο raster `` elevation_tin_clipped`` θα φορτωθεί στο QGIS. Θα μορφοποιήσουμε αυτό το στρώμα για να εμφανίζει τη διαφορά σε υψόμετρα. Σημειώστε τις τιμές min και max υψόμετρου από το `` elevation_tin`` στρώμα. Κάντε δεξί κλικ στο `` στρώμα elevation_tin_clipped`` και επιλέξτε: guilabel: Properties.

../_images/1353.png
 1. Πήγαινε στη καρτέλα : guilabel: Style. Επιλέξτε: guilabel: Render type ως` Singleband pseudocolor`. Στο: guilabel: Δημιουργία νέου χάρτη χρωμάτων `, επιλέξτε Spectral` ράμπα χρώματος . Καθώς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χάρτη-βάθους, σε αντίθεση με χάρτη-ύψους, επιλέξτε το: guilabel: Invert πλαίσιο. Αυτό θα εκχωρήσει μπλε σε βαθιές περιοχές και τα κόκκινα σε ρηχές περιοχές. Κάντε κλικ στο: guilabel: Classify.

../_images/1449.png
 1. Μεταβείτε στη καρτέλα : guilabel: Tranparency. Θέλουμε να αφαιρέσετε τα μαύρα εικονοστοιχεία από την έξοδο μας. Πληκτρολογήστε `` 0`` ως: guilabel: « Πρόσθετες αξίες μή-δεδομένων». Κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

../_images/1546.png
 1. Τώρα έχετε ένα ανάγλυφο υψόμετρο για την λίμνη που δημιουργείται από τις μεμονωμένες μετρήσεις βάθους. Ας δημιουργήσουμε τα περιγράμματα τώρα. Μετάβαση σε: menuselection: Raster -> Εξαγωγή -> Contours.

../_images/1643.png
 1. Στο διάλογο: guilabel: Contour, εισάγετε contours` ως: guilabel:` αρχείο εξόδου για το περίγραμμα γραμμών`. Για θα δημιουργήσουμε τις γραμμές του περιγράμματος με 5ft διαστήματα, θα εισάγουμε `` 5.00`` ως: guilabel: Διάστημα μεταξύ περίγραμμα γραμμών. Επιλέξτε πλαίσιο: guilabel: Χαρακτηριστικό όνομα. Κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

../_images/1739.png
 1. Οι ισοϋψείς καμπύλες θα φορτωθούν ως στρώμα `` contours`` μόλις η επεξεργασία ολοκληρωθεί. Κάντε δεξί κλικ στο στρώμα και επιλέξτε: guilabel: Properties.

../_images/1837.png
 1. Πήγαινε στη καρτέλα: guilabel: Labels. Επιλέξτε το πλαίσιο : guilabel: Ονομάστε αυτό το πλαίσιο με” και επιλέξτε ELEV` ως τομέα. Επιλέξτε `` Curved`` ως τύπο: guilabel: Placement και κάντε κλικ στο: guilabel:` OK`.

../_images/1929.png
 1. Θα δείτε ότι κάθε γραμμή του περιγράμματος είναι κατάλληλα επισημασμένοι ανάλογα με το υψόμετρο κατά μήκος της γραμμής.

../_images/2024.png
comments powered by Disqus