Βρείτε Γειτονικά Πολύγωνα σε ένα Επίπεδο

Σημείωση

If you are using QGIS3, there is a simpler and better way to do this analysis using the aggregate function. See my post Find Neighbor Polygons using Summary Aggregate Function in QGIS

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις χρήσης όπου θέλετε να βρείτε όλα τα γειτονικά πολύγωνα καθενός από τα πολύγωνα σε ένα επίπεδο . Με ένα μικρό σενάριο Python, μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και πολύ περισσότερο στο QGIS. Εδώ είναι ένα παράδειγμα σεναρίου, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να βρείτε όλα τα πολύγωνα που μοιράζονται τα όριά τους, με κάθε ένα από τα πολύγωνα σε ένα επίπεδο και επίσης μπορείτε να προσθέσετε τα ονόματά τους στον πίνακα ιδιοτήτων . Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, επίσης το σενάριο συνοψίζει μέχρι ένα χαρακτηριστικό της επιλογής σας από όλα τα γειτονικά πολύγωνα .

Επισκόπηση του έργου

Για να αποδείχθεί, πώς λειτουργεί το σενάριο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα επίπεδο των πολυγώνων της χώρας και να βρεθούν οι χώρες που μοιράζονται τα σύνορα . Θέλουμε επίσης να υπολογιστεί ο συνολικός πληθυσμός των γειτόνων της χώρας .

Αποκτήστε τα δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Αdmin 0 - Χώρες dataset from Natural Earth.

Κατεβάστε το Admin 0 - χώρες shapefile ..

Πηγή Δεδομένων [NATURALEARTH]

Αποκτήστε το script

Κατεβάστε το: λήψη : `neighbors.py script< /static/find_neighbor_polygons/script/neighbors.py > `και να το αποθηκεύσετε στο δίσκο σας .

Διαδικασία

 1. Τοποθετήστε το ne_10m_admin_0_countries layer πηγαίνοντας στο Layer ‣ Add Vector Layer.

../_images/1176.png
 1. Το σενάριο χρησιμοποιεί 2 πεδία για να εκτελέσει την ενέργεια. Ένα πεδίο όνομα και ένα πεδίο που θέλετε να συνοψίσω . Χρησιμοποιήστε το : guilabel : ` εργαλείο Identify`, κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο και εξετάστε τα χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο όνομα είναι NAME και θέλουμε να συνοψίσουμε τις εκτιμήσεις για τον πληθυσμό από το **POP_EST ** πεδίο .

../_images/2144.png
 1. Μετάβαση σε: menuselection:Plugins –> Python Console.

../_images/380.png
 1. Στο παράθυρο Python Console , κάντε κλικ στο κουμπί Show Editor.

../_images/448.png
 1. Στον πίνακα: guilabel:Editor , κάντε κλικ στο κουμπί Open file και αναζητήστε στο script neighbors.py που έχετε κατεβάσει και κάντε κλικ στο Open.

../_images/546.png
 1. Όταν φορτωθεί το script, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το _NAME_FIELD και _SUM_FIELD για να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά από το δικό σας επίπεδο. Εάν εργάζεστε με το επίπεδο ne_10m_admin_0_countries , μπορείτε να αφήσετε αυτά όπως είναι. Κάντε κλικ στο κουμπκί : guilabel : ` Save` στον πίνακα : guilabel : ` Editor` , αν έχετε κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές . Τώρα κάντε κλικ στο κουμπί : guilabel : Run script, για να εκτελέσει το script .

../_images/644.png
 1. Μόλις το script τερματιστεί, κάντε δεξί κλικ στο επίπεδο `` ne_10m_admin_0_countries`` και επιλέξτε: guilabel : Open Attribute Table.

../_images/744.png
 1. Θα παρατηρήσετε 2 νέα χαρακτηριστικά που ονομάζονται `` NEIGHBORS`` και `` SUM``. Αυτά προστέθηκαν από το script.

../_images/843.png

Παρακάτω είναι το πλήρες script για την αναφορά. Μπορείτε να το τροποποιήσετε ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας .

################################################################################
# Copyright 2014 Ujaval Gandhi
#
#This program is free software; you can redistribute it and/or
#modify it under the terms of the GNU General Public License
#as published by the Free Software Foundation; either version 2
#of the License, or (at your option) any later version.
#
#This program is distributed in the hope that it will be useful,
#but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#GNU General Public License for more details.
#
#You should have received a copy of the GNU General Public License
#along with this program; if not, write to the Free Software
#Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
#
################################################################################
from qgis.utils import iface
from PyQt4.QtCore import QVariant

# Replace the values below with values from your layer.
# For example, if your identifier field is called 'XYZ', then change the line
# below to _NAME_FIELD = 'XYZ'
_NAME_FIELD = 'NAME'
# Replace the value below with the field name that you want to sum up.
# For example, if the # field that you want to sum up is called 'VALUES', then
# change the line below to _SUM_FIELD = 'VALUES'
_SUM_FIELD = 'POP_EST'

# Names of the new fields to be added to the layer
_NEW_NEIGHBORS_FIELD = 'NEIGHBORS'
_NEW_SUM_FIELD = 'SUM'

layer = iface.activeLayer()

# Create 2 new fields in the layer that will hold the list of neighbors and sum
# of the chosen field.
layer.startEditing()
layer.dataProvider().addAttributes(
    [QgsField(_NEW_NEIGHBORS_FIELD, QVariant.String),
     QgsField(_NEW_SUM_FIELD, QVariant.Int)])
layer.updateFields()
# Create a dictionary of all features
feature_dict = {f.id(): f for f in layer.getFeatures()}

# Build a spatial index
index = QgsSpatialIndex()
for f in feature_dict.values():
  index.insertFeature(f)

# Loop through all features and find features that touch each feature
for f in feature_dict.values():
  print 'Working on %s' % f[_NAME_FIELD]
  geom = f.geometry()
  # Find all features that intersect the bounding box of the current feature.
  # We use spatial index to find the features intersecting the bounding box
  # of the current feature. This will narrow down the features that we need
  # to check neighboring features.
  intersecting_ids = index.intersects(geom.boundingBox())
  # Initalize neighbors list and sum
  neighbors = []
  neighbors_sum = 0
  for intersecting_id in intersecting_ids:
    # Look up the feature from the dictionary
    intersecting_f = feature_dict[intersecting_id]

    # For our purpose we consider a feature as 'neighbor' if it touches or
    # intersects a feature. We use the 'disjoint' predicate to satisfy
    # these conditions. So if a feature is not disjoint, it is a neighbor.
    if (f != intersecting_f and
      not intersecting_f.geometry().disjoint(geom)):
      neighbors.append(intersecting_f[_NAME_FIELD])
      neighbors_sum += intersecting_f[_SUM_FIELD]
  f[_NEW_NEIGHBORS_FIELD] = ','.join(neighbors)
  f[_NEW_SUM_FIELD] = neighbors_sum
  # Update the layer with new attribute values.
  layer.updateFeature(f)

layer.commitChanges()
print 'Processing complete.'
comments powered by Disqus