Các nguồn học QGIS

Dự án QGIS có một cộng đồng đông đảo với nhiều tài liệu và tài nguyên bổ ích cho người học sử dụng phần mềm này cũng như những kỹ thuật GIS khác. Sau đây là một số nguồn được chọn lựa từ các nơi.

Sách

Blogs and Online Resources

Các khóa học trực tuyến

comments powered by Disqus