Các nguồn học QGIS

Dự án QGIS có một cộng đồng đông đảo với nhiều tài liệu và tài nguyên bổ ích cho người học sử dụng phần mềm này cũng như những kỹ thuật GIS khác. Sau đây là một số nguồn được chọn lựa từ các nơi.

Sổ tay hướng dẫn

Sách

Video hướng dẫn

Các khóa học trực tuyến

  • GeoAcademy giới thiệu 5 khóa học trực tuyến miễn phí và cả một chương trình học GIS đầy đủ bằng QGIS.

If you liked tutorials on this site and do check out spatialthoughts.com for more free resources.
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License